Ochrana osobních údajů dle GDPR

Pod zkratkou GDPR (angl. General Data Protection Regulation) se skrývá Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, které přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování osobních údajů a vstoupí v platnost 25. 5. 2018.

Naše společnost si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů (dále jen OÚ) a dat svých zákazníků a jejich zaměstnanců a tyto údaje a data vždy chránil a bude chránit. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále i jako GDPR) dále ukládá správcům další nové povinnosti.

Vstupní analýza ochrany osobních údajů

V souladu s GDPR byla zpracována vstupní analýza ochrany osobních údajů v naší společnosti, kde je vydefinován zejména účel sběru OÚ, sběrné uzly OÚ, jejich umístění, interní procesy, kompatibilitu smluvní dokumentace a stávajících souhlasů s touto normou, zabezpečení dat apod.. Dle zjištění této analýzy byl navržen soubor opatření pro naplnění nových povinností plynoucích z GDPR – ta jsou postupně realizována.

Dokumenty pro zákazníky a partnery

Aby zákazníci a partneři získali informace, jakým způsobem je s OÚ nakládáno, máme zpracovány a k dispozici ke stažení dokumenty:

Poučení o zpracování OÚ

Naše společnost je připravena dostát svým povinnostem správce OÚ, na vyžádání zákazníka a partnera informovat, jaké OÚ, kde a za jakým účelem o něm shromažďuje a provést jejich vymazání, změnu a podobně – samozřejmě v případě, že tím nedojde k porušení nějaké ze zákonných povinností plynoucích zejména z těchto norem: z. o účetnictví, z. o DPH, daňový řád, z. o elektronických komunikacích, z. o archivnictví a spisové službě.

Naše společnost jako zpracovatel

Společnost je zpracovatelem OÚ vůči svým přímým zákazníkům nebo partnerům, kteří jsou správci OÚ svých zákazníků (klientů). Jde zejména o případ, kdy zákazníci nám předají kontakty na své klienty. Za tímto účelem je připravena Smlouva o zpracování OÚ, kterou mohou zákazníci a partneři s naší společností uzavřít. V této smlouvě jsou specifikovány OÚ, které za účelem poskytování služeb naše společnost zpracovává, umístění těchto OÚ a náš závazek k jejich ochraně a nepoužití za jiným účelem, než smluvně sjednaným.

GDPR kontakt v naší společnosti

Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR ve společnosti byl pověřen Jan Votava. Se všemi dotazy a požadavky se obracejte na adresu info@tisknu24.cz